POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Qualis Engineering spółka z o.o. Dane będą udostępniane następującym odbiorcom danych: podmiotom oferującym narzędzia wspomagające proces rekrutacji np. w zakresie assesment center lub testów psychometrycznych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych jest dobrowolne. 

Klauzula informacyjna w zakresie przyszłych rekrutacji:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Qualis Engineering spółka z o.o. Dane będą udostępniane następującym odbiorcom danych: podmiotom oferującym narzędzia wspomagające proces rekrutacji np. w zakresie assesment center lub testów psychometrycznych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacje nie są odsyłane. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna w zakresie bazy podwykonawców, dostawców, usługodawców:

Administratorem w odniesieniu Pana/Pani danych osobowych oraz udostępnionych danych osobowych Państwa pracowników/współpracowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w tym w szczególności: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr NIP, REGON (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Qualis Engineering spółka z o.o. (dalej jako „Administrator”). Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych:

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wpisanie Państwa firmy/ Państwa pracodawcy do bazy potencjalnych Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców Administratora, uzyskanie ofert cenowych, negocjacji warunków umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi, zawarcie i realizacja umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:

 • pozyskania oferty, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną – w przypadku danych osobowych osoby, która jest stroną Umowy lub która podejmuje działania w celu jej zawarcia – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na podjęciu czynności w celu pozyskania ofert, prowadzenia negocjacji, zawarcia i wykonania Umowy w ramach prowadzonej działalności – w przypadku danych osobowych pracowników Podwykonawcy/Dostawcy/Usługodawcy – podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1lit. f RODO);
 • w przypadku zawarcia umowy, realizacja obowiązków publicznoprawnych ciążący na Administratorze – podatkowych (US) – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w przypadku zawarcia umowy, realizacja wypełnienia obowiązku archiwizacji przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa ciążący na Administratorze – podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych:

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Informujemy, że dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku, których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych,
 • podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych,
 • podmioty współpracujące, w szczególności kancelarie prawnicze – świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora – będące odrębnymi administratorami danych z mocy prawa i zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej,
 • w przypadku zawarcia umów podwykonawczych/dostawy/usługi – Zamawiający (Inwestorzy) w celu realizacji inwestycji.

Okres przechowywania danych:

 • dane osobowe zebrane w bazach Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców przechowywane będą do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, a w przypadku, gdy są zebrane na podstawie zgody do czasu wycofania zgody;
 • w przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, w tym upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi, a po tym czasie, przez okres przewidziany odpowiednimi przepisami prawa, realizacji obowiązku archiwizacyjnego oraz ewentualnych okresów przedawnienia roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy.

Zasady gromadzenia danych:

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych- w zależności od charakteru danych jest obowiązkiem umownym/ ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia procesu negocjacji, realizacji zawartej Umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny w zakresie wyrażonych zgód. 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Może Pani/Pan skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania art. 15-16 RODO), 
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: rodo@qualis-e.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodatkowo, w przypadku przekazania danych osobowych swoich pracowników/ współpracowników zobowiązujemy Państwa do poinformowania ich o udostępnieniu Qualis Engineering spółka z o.o. ich danych osobowych oraz o dalszym przetwarzaniu danych w celach kontaktowych w związku z wpisaniem Państwa firmy do bazy potencjalnych Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców Administratora, procesem uzyskania ofert cenowych, negocjacji warunków umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi, zawarciem i realizacją umów Podwykonawczych/Dostawy/Usługi.